Brazil, Brasilia

Photo album Brazil, Brasilia contains 13 photos. The latest photo was taken on 2006-12-10. Travel photos and videos by Päivi and Santeri Kannisto.

Santeri the Buddha

Santeri the Buddha
2006-12-10

Lunch with Pedro and Rosana

Lunch with Pedro and Rosana
2006-12-10

Happy Santeri

Happy Santeri
2006-12-10

Happy Ralph aka Schumacher

Happy Ralph aka Schumacher
2006-12-10

Pedro and Rosana

Pedro and Rosana
2006-12-10

Happy Pedro

Happy Pedro
2006-12-10

PÃivi and Ralph

Päivi and Ralph
2006-12-10

Ralph is such a sweetheart

Ralph is such a sweetheart
2006-12-10

Afternoon drinks with the family

Afternoon drinks with the family
2006-12-10

Santeri and Ralph

Santeri and Ralph
2006-12-10

Happy us

Happy us
2006-12-10

Pedro is shopping

Pedro is shopping
2006-12-10

Happy Rosana

Happy Rosana
2006-12-10